ผลงานความสำเร็จ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มเชิดชูเกียรติที่ได้รับ

 1. เครื่องราชจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 4
 2. เครื่องราชเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 5
 3. เครื่องราชเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5

ผลงานทางวิชาการ

 1. วิทยากรบรรยายงาน Intania Leadership Network, สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. วิทยากรบรรยายแนวทางการบริหารธุรกิจในหลักสูตรอบรมของสถาบัน Academy of Business Creativity มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผลงานที่โดดเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

 1. สนับสนุนโครงการความร่วมมือเพื่อสร้างผู้ประกอบการธุรกิจด้าน ICT ในจังหวัดเชียงรายระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
 2. สนับสนุนโครงการวิจัยระยะที่ 3, งานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรและระเบียบวิธี สำหรับเทคโนโลยีเสียงพูดภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. สนับสนุนโครงการค่ายลานเกียร์ ครั้งที่ 13 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 4. สนับสนุนการผ่าตัดหัวใจแบบ Open Heart Surgery ให้กับเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด จำนวน 10 คน ร่วมกับโรตารี่ปทุมวันและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก

ผลงานอื่นๆ

 1. โล่เกียรติคุณพระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 2. รางวัลนักบริหารดีเด่น สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร มอบโดย ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ร่วมกับนิตยสารเส้นทางไทย ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2551
 3. SET Awards 2008 “Best CEO Award: CEO of company listed on SET” ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2551
 4. รางวัลบุคคลตัวอย่างในภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2553