การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กับแนวคิดสร้างคน สร้างงาน สร้างรายได้ ในปี 2556 ผมได้กำหนดเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจว่า บริษัทฯ จะเป็นผู้นำกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ การสร้างงานที่มูลค่าเพิ่มสูงในระดับท้องถิ่นและกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน” เดินหน้าพัฒนาบุคลากรอย่างเร่งด่วน โดยใช้วิธีที่แตกต่างแต่สามารถคัดเลือกบุคลากรได้ตรงกับความต้องการ และมีค่าใช้จ่ายลดลงหลายเท่าตัว ด้วยการร่างหลักสูตรการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ภายใต้ชื่อโครงการ IT Academic & high-value-added job programs ตั้งเป้าสร้างบุคลากรคุณภาพสู่อุตสาหกรรมไอทีไทย 5,000 คน ภายในปี 2558

ในส่วนของโครงสร้างการบริหารภายในองค์กร มีการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับบุคลากรใหม่ที่เพิ่มขึ้น พร้อมสนับสนุนให้บุคลากรอาวุโสได้มีโอกาสบริหารงานบริษัทย่อยที่ MFEC เข้าไปร่วมถือหุ้น สิ่งที่สะท้อนเด่นชัดคือ MFEC จะมีบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาพัฒนาผลงานรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ในขณะที่คนเก่าจะได้เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้บริหารบริษัทใหม่ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในเวลาเพียง 1 ถึง 2 ปีที่ผ่านมาวัดได้จากผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2556 ที่ผ่านมา จะเห็นว่า MFEC มี ผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างโดดเด่นมีงานในมือ (Backlog) สูงถึง 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากที่มีบุคลากรคุณภาพเพียงพอต่อการรับงานที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง