ชีวประวัติ

ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนในฐานะผู้ให้บริการทางด้านไอทีในประเทศไทย รวมทั้งดูแลรับผิดชอบธุรกิจบริษัทในเครือต่างๆ อาทิเช่น บริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทิเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท พรอมท์นาว จำกัด, บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดิร์นนิตี้ จำกัด เป็นต้น
ศิริวัฒน์มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการบริหารงานที่โดดเด่นมากกว่า 16 ปี ในอุตสาหกรรมทางด้านไอที ด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นทางด้านธุรกิจ บวกกับการบริหารงานด้านธุรกิจที่แข็งแกร่ง การเจรจาต่อรอง การสื่อสาร และทักษะความเป็นผู้นำ ทำให้เขาได้รับการนับถือและยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมทางด้านดังกล่าว รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซีฯ ศิริวัฒน์สามารถผลักดันให้เอ็ม เอฟ อี ซีฯ เจริญเติบโต และก้าวสู่การเป็นบริษัทมหาชนด้วยรายได้มากกว่า 2,000 ล้านบาทในปี 2006 และการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 70 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ได้รับรางวัล Deloitte Technology Fast 500 Asia Pacific 2006 ในฐานะหนึ่ง ในบริษัทผู้ให้บริการทางด้านไอทีที่มีอัตราการเติบโต มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

วุฒิการศึกษา
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2528-2523)
  • อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) of Thai Institute of Director (IOD)
  • ความสามารถทางภาษา : ไทย, อังกฤษ, จีน
ประวัติการทำงาน
2556–ปัจจุบันประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
2546–2555กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
2540–2546ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด
2538–2540รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเทรียม เทคโนโลยี จำกัด
2536–2538ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตัล รีเสิร์ช จำกัด
2535–2536ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท กนกสิน เอกพอร์ท อิมพอร์ต จำกัด
2534–2535พนักงานฝ่ายขาย บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตัล รีเสิร์ช จำกัด
2532–2534นักวิเคราะห์ ฝ่ายสารสนเทศ บริษัท เอสโซ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ประวัติการดำรงตำแหน่งพิเศษ
2556–ปัจจุบันเลขานุการ กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
2556–ปัจจุบันกรรมการบริษัท ควอลินส์ จำกัด
2556–ปัจจุบันกรรมการบริษัท นัทธกันต์ (ประเทศไทย) จำกัด
2556–ปัจจุบันกรรมการบริหารบริษัท พรอมท์นาว จำกัด
2556–ปัจจุบันกรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดอร์นนิตี้ จำกัด
2554–ปัจจุบันกรรมการบริหารบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส.เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
2554เลขานุการ กรรมาธิการกิจการ สภาผู้แทนราษฎร
2554เลขานุการกรรมาธิการแก้ไขหนี้สินแห่งชาติ
2553–ปัจจุบันกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553–ปัจจุบันที่ปรึกษา บริษัท โอ๊คทรี จำกัด
2552ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
2552ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2552กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ชุดที่ 4 (SIPA)
2551-ปัจจุบันที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2551-2552เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
2551-2552กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
2551–ปัจจุบันกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจามจุรี จำกัด
2550–ปัจจุบันคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมซอฟแวร์, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2550–ปัจจุบันคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549–ปัจจุบันกรรมการบริษัท นวัตกรรมจามจุรี, สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548กรรมการของ ATSI
2548–ปัจจุบันกรรมการบริษัท โมเดอร์นฟอร์ม อินทริเกรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
2547–2551กรรมการบริษัท พรอมพ์นาว จำกัด
2547–2551กรรมการบริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ โมเดอร์นนิตี้ จำกัด
2546-ปัจจุบันคณะกรรมการที่ปรึกษาส่วนงานพัฒนาซอฟท์แวร์ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
2546-ปัจจุบันที่ปรึกษาผู้ประกอบการด้านธุรกิจของศูนย์บ่มเพาะ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
2546-ปัจจุบันกรรมการสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยด้านบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ ประเทศจีน